Members of Board Directors

Members of Board

Representative Director
President
Toshio Shibata
Director
Senior Managing Executive Officer
Takeshi Sagara
Director Shoji Kimijima
Shigetoshi Kondo
Outside Director Sakio Sasamoto
Jun Sugie
Tamao Hosokawa
Tsukasa Kawada
Takashi Uchino
Executive Vice President Yoshitaka Mimori
Senior Managing Executive Officer Isamu Bito
Tatsuya Noriyuki
Hiroyuki Kamo
Shinji Adachi
Managing Executive Officer Hitoshi Yamaji
Tomomi Katayama
Tomio Kurata
Atsushi Nakamura
Toyoo Matsui
Yoshihiko Taira
Susumu Yanase
Takashi Yui
Mitsuyoshi Nakajima
Tomoji Imoto

Executive Officer Osamu Shimizu
Hiroshi Aoki
Tokiei Kawaguchi
Tetsuya Hamano
Hideaki Taniguchi
Satoshi Oba
Tsutomu Matsuo
Taketomo Wada
Shingo Yoshida
Norihiro Ochiai
Katsuyuki Takahashi

Audit & Supervisory Board Member

Audit & Supervisory Board Member Michio Harada
Kazushi Nozawa
Outside Audit & Supervisory Board Member Yoshiyuki Kato
Aizou Murakami
Harumasa Kurokawa